Witamy w świecie metali
Tu bije ich źródło

CRO/M/05/UZ/2015

 

 

 

CRONIMET  PL Sp . z o.o.

Kłopot 10 A

88-100 Inowrocław

 

 

 

 

Mając na względzie dochowanie  zasady uczciwej konkurencji,  efektywności ,  jawności  i przejrzystości  w związku z realizacją projektu pod nazwą:

 

„Budowa nowej instalacji w Mielcu do przerobu odpadów w celu przygotowania ich do odzysku, a w szczególności recyklingu”

 

ogłaszam rozpoczęcie postępowania według zasad określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Postępowanie to ma na celu wybór najkorzystniejszej ekonomicznie oferty na realizację zadania przedstawionego w niniejszym zapytaniu ofertowym, stanowiącego część realizacji projektu.

Projekt ten będzie współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.1.2 . „Racjonalna gospodarka odpadami, część 2 Instalacje gospodarowania odpadami”  

 

ZAPYTANIE OFERTOWE  NR CRO/M/05/UZ/2015

 

dotyczące realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

 

 „Zakup wózka widłowego“

 

1.Zamawiający:

CRONIMET PL  Sp. z o.o. Kłopot 10 A, 88-100 Inowrocław

 

2.Tryb postępowania:

Konkurs ofert w celu wyboru najkorzystniejszej ekonomicznie oferty według następujących kryteriów

- cena oferty 

- bilans parametrów technicznych

 

3.Przedmiot zamówienia :

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt nowego wózka widłowego o następujących parametrach technicznych:

 • Napęd - Diesel
 • Wysokość masztu (podnoszenie / złożony) – min 4500 mm / max 3100 mm
 • Samohamowny układ jazdy, płynna bezstopniowa regulacja prędkości w przód i w tył
 • Konstrukcja masztu zapewniająca dobrą widoczność dla operatora
 • Obsługa masztu i wideł za pomocą joysticków
 • Amortyzowany fotel operatora
 • Wspomaganie kierownicy
 • Ogrzewana, pełna, zamykana kabina
 • Wyposażenie w obrotnicę 360o z własną dodatkową hydrauliką
 • Długość wideł min 1500 mm
 • Badania UDT
 • Udźwig – 3,5 t

4.Miejsce realizacji projektu i powyższych zadań :

CRONIMET PL Sp.z o.o. Oddział w Mielcu - Mielec, ul. Wojska Polskiego 3

 

5.Osoba do kontaktu :

Wojciech Kwiatkowski, tel. (052) 3564522: 669787878. Adres do korespondencji: 88 – 100 Inowrocław, Klopot 10 A; kwiatkowski.wojciech{{xyz}}cronimet.pl

 

6. Warunki udziału w postępowaniu:

Podmioty , które  wykonują działalność gospodarczą w obszarze odpowiadającym zakresowi zadania będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Ponadto Wykonawca powinien:

 

 • w okresie ostatnich dwóch lat, licząc od dnia terminu składania ofert, wykonać co najmniej 10 realizacji o parametrach i wymaganiach technicznych zbliżonych przedmiotowi Zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 

7.Termin realizacji zadania :

maksymalny termin zakończenia realizacji zadania w terminie do: 01.12.2015

 

8.Terminy postępowania:

a) złożenie oferty  w terminie do 28 września 2015 r do godziny 10:30 w sekretariacie w siedzibie zamawiającego , osobiście lub za pośrednictwem kuriera , poczty. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

b) otwarcie ofert nastapi  28 wrześniao 2015 r. o godz. 11:00

 

9.Przygotowanie oferty:

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie papierowej, na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania oferty. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez te osoby. Koperta/ opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres Zamawiającego z dopiskiem „ Dotyczy zapytania ofertowego nr CRO/M/05/WW/2015“

Wszelkie kserokopie dokumentów powinny być uwierzytelnione własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy.

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 

Formularz oferty wraz z załącznikami (Załącznik nr 1). Wszystkie ceny
w formularzu powinny być podane w PLN lub w EURO, w kwocie netto 
(przy przeliczeniu EURO na PLN zostanie zastosowany średni kurs NBP opublikowany w dniu poprzedzającym termin otwarcia ofert.

W przypadku wykonawców mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający dokona kalkulacji należności publicznoprawnych (m. in. cła, akcyzy), wynikających z obowiązujących przepisów, o które zostanie powiększona cena przedstawiona w ofercie. Tak skalkulowana kwota będzie stanowiła kwotę dla celów porównawczych.

 

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 6 niniejszego zapytania.

Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • dane Wykonawcy wraz z podaniem danych osoby do kontaktu 
 • datę sporządzenia,
 • cenę całkowitą netto i brutto podaną  w odniesieniu   do pkt. 3  niniejszego zapytania,
 • termin wykonania zadania,
 • długość okresu i warunki gwarancji,
 • warunki i terminy płatności,
 • termin ważności oferty nie krótszy niż 60 dni,

 

11. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania.

 

            Odrzuceniu podlegają oferty, które:

 • są niezgodne z przepisami prawa;
 • ich treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
 • ich złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawierają rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • zostały złożone przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • zawierają omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić lub błędy w obliczeniu ceny;

 

Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, których oferty podlegają odrzuceniu, o odrzuceniu ich ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Konkurs ofert (postępowanie o udzielenie zamówienia) podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:

 • gdy nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu;
 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, której nie można było wcześniej przewidzieć, a z powodu której przeprowadzenie postepowania lub wykonanie Zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

12. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert

 

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

 

Cena                                                                          65       pkt

 

Cena.

 

Maksymalną liczbę 65 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za realizację przedmiotu Zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną
w odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

 

Bilans parametrów technicznych

 

        Maksymalną liczbę 35 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje         

        najkorzystniejszy bilans parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, w oparciu o 

        ocenę porównawczą dokonaną przez Komisję  Przetargową.

 

        Pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą ilość punktów obliczoną w zależności od     

        liczby uczestników i zajętego miejsca, wg następującego wzoru:

         Liczba punktów = 35 – 35 (m-1): n

 

       Gdzie: m – numer zajętego miejsca, a n – liczba podmiotów biorących udział w   

        klasyfikacji Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów obliczoną w

        odniesieniu do oferty najkorzystniejszej.

 

 

13. Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty

 

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

 

14. Gwarancja i inne zobowiązania wykonawcy

 

 • Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na przedmiot Zamówienia. Okres gwarancji powinien wynosi co najmniej 24 miesiące,

 

15. DODATKOWE INFORMACJE

Niniejsze zapytanie jest dostępne na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Zamawiającego ,oraz na stronie internetowej pod adresem www.cronimet.com.pl

Złożenie oferty oznacza akceptację warunków zamieszczonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

Oferent może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę na wykonanie zamówienia obejmującą całość przedmiotu zamówienia .

 

Załączniki

Załącznik nr 1: „Formularz oferty”

Zapytanie ofertowe - plik pdf.

 

Z poważaniem

w imieniu Zamawiającego:

Maciej Lipiński

Członek Zarządu

 


Aktualności